Handige links
Agenda
22-7 
Ubuntu Hockeykamp
 
Hele agenda

Contact
MHC Muiderberg
Gerard Doulaan 2 a
1399 ET Muiderberg

Let op: sommige thuiswedstrijden van MHC Muiderberg worden bij MHC Weesp gespeeld!

0294-264999
uitgelicht_tweede_veld 
Op 1 april 2014 heeft er een zitting plaatsgehad inzake het tweede veld bij de Raad van State Vandaag stond 'Muiden' op de rol bij de Raad van State in Den Haag. 'Muiden' staat voor de wijziging van het bestemmingsplan ten behoeve van ons tweede veld in het weiland naast het Kocherbos. Hart voor Muiderberg en Groen Muiderberg hadden gezamenlijk een 'voorlopige voorziening' aangevraagd. Ook de bewoner die in het perceel naast het weiland woont, maakt bezwaar tegen de komst van het tweede veld op deze locatie. Een voorlopige voorziening wordt afgegeven als er een spoedeisend karakter is aan deze zaak. Hiermee willen de belangengroeperingen voorkomen dat MHC Muiderberg alvast zou kunnen gaan beginnen met het aanleggen van het tweede veld of de voorbereidende werkzaamheden ervoor zou gaan verrichten direct na het broedseizoen eind juni (dat is dan weliswaar op eigen risico). De vergunning hiervoor is tenslotte in december afgegeven. Aangezien de gemeente nog met de pachter van het weiland in het proces zit voor beëindiging van de pacht, kan MHC Muiderberg op dit moment nog niet beginnen met werkzaamheden ten behoeve van het tweede veld en is daarmee geen sprake van een spoedeisend karakter, zo redeneert (de advocaat van) de gemeente. De gemeente heeft wel benadrukt bij de Raad van State dat de bodemprocedure - de volgende en laatste stap in dit lange proces - zo snel mogelijk op de rol moet komen, zodat MHC Muiderberg in het volgende seizoen over een tweede veld kan beschikken. Wij hebben dit uiteraard bekrachtigd. Bij een positief besluit na de bodemprocedure, is het bestemmingsplan - zoals dat heet - onherroepelijk en kunnen we beginnen met de aanleg van het veld. De zitting duurde ruim een uur waarin de rechter aan alle partijen vragen stelde over de bezwaren en de ingebrachte argumenten. MHC Muiderberg heeft benadrukt dat: 1) we erg blij zijn dat er na 8 jaar een goede locatie is gevonden; 2) dat het gehele proces de afgelopen jaar constructief, resultaatgericht, positief en transparant is geweest; 3) dat we ook volgens de KNHB een velddruk hebben van 1,7; 4) dat we leden van de wachtlijst hebben toegelaten juist omdat de gemeente ons een tweede veld had beloofd per 1 augustus 2012. Dat deze jonge leden inmiddels in 8-tallen en 11-tallen spelen en op ons veld in het Kocherbos moeten spelen en niet meer op de Negen Morgen; 5) dat we thuiswedstrijden bij andere clubs spelen; 6) dat de KNHB ons dit seizoen voor de laatste keer dispensatie heeft gegeven om thuiswedstrijden elders te spelen en dat we genoodzaakt zijn elftallen uit de competitie te halen als er geen tweede veld is volgend seizoen. 7) dat ook onze leden inwoners zijn van deze prachtige gemeente en dat we er daardoor veel belang aan hechten dat het veld op de best mogelijke manier wordt ingepast. Samenvattend (de tegenstanders voeren tientallen punten aan waarmee ze willen aantonen dat het veld niet op die locatie moet komen), en vinden dat er naar een nieuwe locatie moet worden gekeken. Dat de gemeente de procedure tot wijziging van het bestemmingsplan niet zorgvuldig heeft afgehandeld. En dat het veld op die locatie in strijd is met verschillende voorwaarden en regels die voor de beschermde landschappelijke gebieden als de EHS, de Hollandse waterlinie en dergelijke, gelden. De rechter doet over 2-3 weken uitspraak over de aanvraag voor de voorlopige voorziening. Concluderend: vandaag probeerden de tegenstanders te voorkomen dat we alvast gaan beginnen met de aanleg van het tweede veld terwijl er nog een beroep- en bezwaarprocedure loopt. De volgende stap - de bodemprocedure - zal hopelijk binnen 3 maanden op de rol komen bij de Raad van State waarbij er (zo'n 6 weken later) een definitief besluit valt over de gevolgde procedure die heeft geleid tot de wijziging van het bestemmingsplan. Bij positief besluit wordt deze 'onherroepelijk' en kunnen we dan eigenlijk echt gaan beginnen met de aanleg van het tweede veld.Maart 2014

Op 11 februari 2014 liep de termijn af waarop er door belanghebbenden beroep kon worden aangetekend tegen het gewijzigde bestemmingsplan en de afgegeven omgevingsvergunning ten behoeve van de aanleg van het tweede veld voor MHC Muiderberg. Een aantal mensen/groeperingen* hebben beroep aangetekend en daarbij gevraagd om een zogeheten 'voorziening'.  Het onderwerp 'bestemmingsplan Tweede Veld MHC Muiderberg' wordt echter als één zaak behandeld; er worden dus niet 5 aparte zaken behandeld. Dat betekent - en daar zijn we bijzonder gelukkig mee - dat er snel een uitspraak zal komen van de Raad van State.

'Snel' is uiteraard een relatief begrip als het gaat om het tweede veld, maar we verwachten wel dat we half juli een uitspraak hebben. Aangezien we een positief besluit verwachten van de Raad van State, verwachten we ook direct, na de uitspraak van de Raad van State, met de aanleg van het veld te kunnen beginnen. Dit betekent dat we er nog altijd vanuit gaan dat we aan het begin van het volgende seizoen een tweede veld zullen hebben.

We zijn helaas opnieuw tendentieuze berichtgeving tegengekomen van groeperingen die tegen de locatie van het tweede veld zijn. Het lijkt er misschien daarom op dat wij niet met open vizier, eerlijk en transparant dit proces doorlopen. Maar zoals we altijd hebben gezegd en ook aangetoond hebben in de afgelopen jaren, houden wij ons bij de feiten en bij het zeer zorgvuldig doorlopen van de procedure die tot een tweede veld zal leiden voor onze club.

Over een paar weken komen de gemeenteraadsverkiezingen eraan. In het proces van het tweede veld hebben we natuurlijk van zeer dichtbij meegemaakt wat voor een cruciale rol de lokale politiek speelt in een kwestie als het naar behoren kunnen functioneren van onze hockeyclub en een daarbij horend tweede veld. We willen hier namens het bestuur van MHC Muiderberg expliciet dank zeggen aan het CDA, D66, de PvdA en de oprichters van de nieuwe partij OMM voor hun constructieve, realistische en positieve bijdrage die zij hebben geleverd bij de bepaling van de locatie voor ons tweede veld.

*stichting Hart voor Muiderberg, stichting Groen Muiderberg, vereniging Vrienden van het Gooi (mede namens stichting commissie voor de Vecht (VPC) en stichting vrienden van de Vecht (VvdV)), fam. Kosten en dhr. Vlaanderen (mede namens alle handtekeningen zetters/indieners van een zienswijze en stichting Muiden/Muiderberg)

April 2013
Tijdens de commissievergadering voor Ruimtelijke ordening van de gemeente Muiden is het ontwerp bestemmingsplan voor het tweede veld in het weiland naast het Kocherbos vrijgegeven.
Alle politieke partijen gaven aan dat wat hen betreft nu de periode van inspraak en zienswijzen in kan gaan.

De vereiste onderzoeken (natuur, archeologisch, landschappelijke inpassing en dergelijke) zijn begin volgende week afgerond. De uitkomsten tot dusver staan de komst van het veld op deze locatie niet in de weg.
De provincie Noord-Holland heeft bovendien gisteren laten weten geen reden te zien om dit ontwerp bestemmingsplan voor te leggen aan de ARO (Adviescommissie Ruimtelijke Ordening), omdat het de Ecologische Hoofdstructuur en de Hollandse Waterlinie niet aantast.

Op 24 april zal er door de gemeente een informatieavond worden georganiseerd over het tweede veld voor MHC Muiderberg.
Nadere details volgen nog.

November 2012 
Start van de bestemmingsplanprocedure. Ondertussen onderzoekt de club wat de best mogelijke manier is om het veld in te passen en aan te leggen. 

September 2012 
Gemeenteraad van Muiden besluit dat het tweede veld komt te liggen ‘in de knik’ van het weiland naast het Kocherbos. Stemming in de gemeenteraad voor de exacte locatie van eht tweede veld: http://www.youtube.com/watch?v=tUBtNq5awHY 

Mei 2012 
Gemeenteraad van Muiden besluit dat MHC Muiderberg een tweede veld mag aanleggen in het weiland naast het Kocherbos. 

Filmpje van locatie tweede veld MHC Muiderberg: http://www.youtube.com/watch?v=jbubQJPBlu0 

Commissie tweede veld: 
Bas Boswinkel
Rik Sybesma 
Veronique van der Linden 
Frank Kalff 
Damaris Beems

 
Hoofdsponsor
Sponsoren
Vandaag jarig
Paul Rozendal
Uitslagen
DS1 Gooische Hockey Club DS3 0-4
DS1 Loenense MHC DS1 3-0
HS1 Gooische Hockey Club HS2 6-0
HS1 Hockey Club Naarden HS3 5-0
DS1 Hockey Club Naarden DS2 3-2
DS1 MMHC Voordaan DS6 1-3
HS1 HMHC HS1 2-4
HS1 Gooische Hockey Club HS2 3-0
D30B Almeerse HC D30-1 0-1
Social Media